Strefa Pomyślności Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha

Kontrola lotna zwolnień lekarskich

Małgorzata Warzycha

Z wykształcenia socjolog. Absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L.Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.

„Jesteś odpowiedzialny za to co robisz i za to czego nie robisz.”

— Lao Tse

Ekonomiczne skutki absencji chorobowych dla pracodawcy

Jednym z częstych problemów, z którym spotka się pracodawca, są wysokie absencje chorobowe. Wskaźniki absencji wpływają na wynik ekonomiczny całej organizacji. Koszty absencji chorobowej to, między innymi, konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę w zastępstwie chorego pracownika lub za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo, absencje chorobowe generują koszty pośrednie, z wielkości których pracodawcy często nie zdają sobie sprawy. Są to m.in. koszty administracyjne obsługi zwolnienia, rekrutacji nowych pracowników, konieczność ich przeszkolenia, badań lekarskich , instruktażu BHP. Nieobecności chorobowe mogą wpływać również na realizację zamówień oraz ich jakość. Absencje powodują także niezadowolenie i przemęczenie u pozostałych pracowników, którzy muszą realizować dodatkowe zadania, kosztem własnego czasu wolnego. Mogą również wpływać na zwiększenie wypadkowości w miejscu pracy.

Co może zrobić Pracodawca aby ograniczyć negatywne skutki absencji?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się, iż zostanie “sprawdzony” przez pracodawcę, czy faktycznie tego zwolnienia potrzebuje i , czy prawidłowo je wykorzystuje. Zwolnienie lekarskie zostaje wystawione w celu potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy i usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Pracownik zobowiązany jest wykorzystać je zgodnie z celem, tj. stosować się do zaleceń lekarskich tak, aby jak najszybciej odzyskać zdolność do wykonywania pracy. W żadnym wypadku nie wolno pracownikowi w trakcie trwania zwolnienia wykonywać pracy na rzecz innego lub tego samego pracodawcy, świadczyć usług, prowadzić firmę, wyjeżdżać za granicę.

Przepisy dotyczące kontroli pracownika zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia, pracodawca ma prawo do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Takie prawo przysługuje pracodawcy, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Kontrola lotna zwolnień lekarskich przez pracodawcę jest jedną z wielu dobrych praktyk, którą warto przypomnieć i wskazać managerom w skutecznym radzeniu sobie z absencją chorobową podległych pracobiorców. Kontrolę lotną przeprowadza się w miejscu zamieszkania pracownika, wskazanego w systemie obsługi kadrowej. Kontroli dokonują wyznaczeni przez pracodawcę pracownicy, najczęściej działu HR. Dla celów dowodowych powinno być ich co najmniej dwóch. Należy pamiętać, że kontrolują oni swoich kolegów w miejscu zamieszkania a to może powodować, również u nich, frustrację i niepokój, jak zostaną przyjęci i jaką sytuację zastaną w miejscu kontroli.

Inspekcja powinna być skuteczna, dlatego też uszczegółowienia i omówienia wymaga tryb postępowania w różnych sytuacjach, również tych niestandardowych. Warto się do nich przygotować, mając opracowane różne warianty postępowania i omawiając je wcześniej. To już jednak temat na kolejny artykuł.

Małgorzata Warzycha

Manager HR, trener biznesu, coach

Małgorzata Warzycha

Z wykształcenia socjolog. Absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L.Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.